Ouders maken deel uit van twee vertegenwoordigende organen op It Twalûk, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het verschil tussen beide raden zit vooral in de zaken waar ze zich mee bezighouden en in de wettelijke positie.
De vergaderingen van beide raden zijn openbaar. Belangstellenden en nieuwe kandidaten voor de jaarlijkse verkiezingen zijn altijd welkom.

Ouderraad

De ouderraad (OR), bestaande uit ouders en een vertegenwoordiger van het team van leerkrachten, houdt zich vooral bezig met de praktische aspecten van het schoolleven van de leerlingen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De raad heeft specifiek omschreven wettelijke bevoegdheden om het schoolbestuur te adviseren en in sommige gevallen al of niet in te stemmen met besluiten van het bestuur. Dit laatste is binnen SO-Fryslân voor al geregeld via de GMR van de stichting. In de GMR hebben vertegenwoordigers van alle scholen van de stichting zitting. Zowel ouders als personeel zijn in de GMR vertegenwoordigd.