Het onderwijs aan It Twalûk berust op een visie over de plaats van de leerlingen in de maatschappij. Op bestuurlijk niveau is dat als volgt vastgelegd:

Zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren, al of niet met een meervoudige beperking, hebben baat bij en recht op kwalitatief goed en passend onderwijs als noodzakelijke voorbereiding op hun toekomstige woon- en leefsituatie en participatie in de maatschappij. Zo mogelijk wordt dit aanbod geïntegreerd in het reguliere onderwijs, maar voor de leerlingen voor wie dit niet haalbaar en wenselijk is moeten er speciale scholen zijn. Hierbij wordt gestreefd naar thuisnabij onderwijs.

De manier waarop de leerling het beste kan worden voorbereid op zijn toekomst is op schoolniveau als volgt uitgewerkt:

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen mogelijkheden, dit is het uitgangspunt voor het onderwijs aan onze school. Het beste in een ieder naar boven halen is het doel, leren wat je kan.
Binnen de school kan geoefend en geleerd worden om klaar te zijn voor de toekomst. Ook fouten maken hoort daarbij. De leerlingen kunnen op die manier de eigen zelfstandigheid ontdekken in een veilige omgeving die ruimte maakt om te mogen leren, waar betrokkenheid is en respect.
We willen professioneel ons werk doen en kwaliteit leveren. De organisatie staat midden in de maatschappij en we hebben een ondernemende houding.

Leerling

Het hele onderwijs op It Twalûk is uiteindelijk gericht op één doel: de leerling zo veel mogelijk kansen geven om zijn toekomst zelf in te richten. Om te beginnen krijgt elke leerling op zijn eigen niveau lezen, rekenen en oriëntatie op de eigen en de grotere wereld. Deze kennis van de schoolse vaardigheden is belangrijk voor het functioneren in de maatschappij. Er wordt hard gewerkt aan zelfstandigheid, eigen initiatief nemen, sociale vaardigheden en een goede werkhouding, omdat die eigenschappen helpen in het latere leven, of die nu in werk of dagbesteding, een woongroep of een eigen appartement ligt. Iedere leerling heeft zijn eigen mogelijkheden en grenzen, maar voor alle leerlingen wordt toegewerkt naar een vorm van latere arbeid. Omdat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij, in welke vorm dan ook.

Medewerkers

Om goed onderwijs te kunnen geven aan een bijzondere groep leerlingen moeten de medewerkers van It Twalûk beschikken over specialistische kennis. Op It Twalûk wordt veel aandacht besteed aan regelmatige bijscholing en uitwisseling van kennis, zodat de medewerkers berekend zijn en blijven op hun taak. De individuele passie van de medewerkers wordt verenigd in een gezamenlijke onderwijsvisie, zodat de continuïteit in de begeleiding van leerlingen gewaarborgd is.

School

Het doel voor de schoolorganisatie is, om steeds de beste omgeving te scheppen waarin de leerling zich kan ontwikkelen. De school blijft daarom een lerende organisatie. De manier van werken wordt telkens weer kritisch onder de loep genomen, onder meer door het toepassen van een gericht kwaliteitsbeleid.  De veiligheid van leerling en medewerker op fysiek en mentaal vlak worden zo goed mogelijk gewaarborgd door duidelijke regels en een samenhangend veiligheidsbeleid

Ouders

Ouders en school hebben hetzelfde doel: ze willen het beste voor de leerling, hun kind, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Omdat veel leerlingen van ver komen is het contact tussen school en thuis niet zo eenvoudig. Om de schoolwereld en de thuiswereld van de leerling met elkaar in verband te brengen wordt daarom extra veel aandacht besteed aan huisbezoeken, informatieavonden voor ouders en feestelijke evenementen op school. De communicatie verloopt via deze website, een regelmatig verschijnende nieuwsbrief en een jaarlijkse infogids. Wie extra informatie nodig heeft of vragen heeft over de persoonlijke situatie, kan altijd bellen om een afspraak te maken met leerkracht of schoolleiding.