leerstofaanbod
Net als in het basisonderwijs, zijn er ook voor de ZML scholen doelen opgesteld door de overheid: de zgn. kerndoelen ZML. Deze doelen zijn (of worden) op onze school verwerkt in leer-vormingsgebieden of “vakken”: Persoonlijkheidsontwikkeling, ontwikkelingsgericht werken, taal en communicatie, rekenen, oriëntatie op mens en wereld, creatieve vorming, motorische ontwikkeling en spelontwikkeling. In het SO is ons onderwijs grotendeels gericht op het verwerven van kennis en het opdoen van vaardigheden.

Spelontwikkeling
Spel vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind.
Leerlingen leren hun omgeving voor een groot deel kennen door middel van spel: denk aan imitatiespel en het spelen met anderen. Door het omgaan met spelmateriaal maken ze kennis met begrippen zoals klein, groot, hoog en laag. Spel vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. 

Zelfbeeld
Hierbij gaat het er vooral om dat de leerlingen zich bewust worden van hun eigen ik. Ze leren omgaan met hun gevoelens: zeggen of ze iets wel of niet leuk vinden, kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben of dat ze boos zijn, verdrietig of blij. Het gaat er om dat ze zich zekerder voelen, enig inzicht krijgen in wat ze wel en niet kunnen, waar ze goed in zijn en wat minder goed gaat. Het is de bedoeling dat ze leren aangeven wat ze graag zouden willen of, als dit niet kan, leren kiezen uit iets dat door anderen wordt aangedragen.

Sociaal gedrag
Omgaan met anderen is een wezenlijk onderdeel van onze maatschappij. Het gaat hierbij om het maken van contact en hoe ik mij gedraag bij leerlingen en volwassenen. Wat doe ik bij ruzie of als er iemand verdrietig is. Het gaat om het leren samen met anderen iets te doen (werken, spelen). Leren omgaan met sociale regels, bijvoorbeeld: als iemand anders praat, ben ik stil; ik vraag iets op een beleefde manier.

Werkhouding
Werkhouding begint al bij het spelen, het is eigenlijk het gericht bezig zijn met iets, hier interesse voor hebben en het leren afmaken van een taak waar aan begonnen is. Dit is voor leerlingen een hele opgave en zeker in het begin is hier veel begeleiding bij nodig. Een belangrijk aspect is ook dat de leerlingen steeds meer leren om zelfstandig ergens mee bezig te zijn zonder voortdurend hulp van de leerkracht nodig te hebben.

Leergebied specifieke onderdelen
Taal
Taal is een belangrijk communicatiemiddel. We leren leerlingen gesproken en (eventueel) geschreven taal begrijpen en gebruiken. De meeste leerlingen leren lezen en schrijven, een gedeelte daarvan zelfs spelling. Op It Twalûk werken we met de Leesmethode ‘De Leeslijn’. Binnen deze methode werken wij aan het technisch leren lezen.

Rekenen
Het rekenonderwijs is onder te verdelen in theoretisch en toegepast rekenen. Het theoretisch rekenen richt zich op het omgaan met hoeveelheden en getallen, op rekenvaardigheden, begrippen en bewerkingen. Het toegepast rekenen richt zich op het omgaan met geld, klokkijken, meten en wegen in relatie met de dagelijkse praktijk.

Wereldoriëntatie/Oriëntatie op mens en wereld
Het perspectief van de leerlingen kan worden samengevat in;
‘Wat is mijn rol en plaats in de wereld die past bij mijn realiteit.
Het gaat hierbij om de onderdelen: Oriëntatie op de ruimte, Oriëntatie op tijd, Oriëntatie op natuur en milieu, Zorg voor natuur en milieu, Gezond en redzaam gedrag en Oriëntatie op de samenleving.

Verkeer

Alle groepen krijgen tijdens de verkeerslessen praktische oefening in de deelname aan het verkeer, om te beginnen als voetganger. Degenen die het aankunnen oefenen ook op de fiets voor het praktische deel en eventueel het theoretische deel van het verkeersexamen. De betrokken ouders worden hierover ingelicht door de leerkracht.

Alle vestigingen van It Twalûk hebben voor de vijfde maal het Verkeersveiligheidslabel gekregen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. Dit label geeft aan, dat de school goed verkeersonderwijs geeft en veel aandacht schenkt aan de praktische verkeerssituatie rond de vestigingen. It Twalûk is er trots op dat het label weer is toegekend.

Lichamelijke oefening/bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen leren zich een aantal belangrijke vaardigheden eigen te maken en is gericht op het plezier beleven aan lichaamsbeweging in vele vormen.