Beschrijving doelgroepen
It Twalûk heeft  de leerlingenpopulatie verdeeld in doelgroepen, gericht op relevante verschillen in ontwikkelingsperspectief, onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften. Er worden drie doelgroepen onderscheiden:

  • ZML doelgroep-regulier
  • ZML doelgroep-nabije begeleiding*
  • ZML doelgroep-belevingsgericht (EMB)

ZML doelgroep-regulier
Het betreft leerlingen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Dit betekent dat er bij de leerling sprake is van: een IQ < 55, maar > 35, of een IQ 55-70 en daarbij sprake van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit een leerachterstand.

ZML doelgroep-nabije begeleiding
De problematiek van deze leerlingen verstoort in grote mate hun sociale en cognitieve ontwikkeling, hun leerprocessen en hun functioneren op school. Veelal gaat het om jongeren met ASS, ADHD, hechtingsstoornis of gedragsproblemen als gevolg van een andere stoornis. Het is voor deze leerlingen moeilijk om zichzelf, het gedrag van andere mensen en hun omgeving te interpreteren en te begrijpen. Vaak is de impulsbeheersing voor deze leerlingen een probleem. Dit geeft problemen in omgang met anderen, maar ook in het organiseren van taken en handelen.

ZML doelgroep-belevingsgericht (EMB)
De belevingsgerichte doelgroep is bedoeld voor leerlingen met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking (IQ <35). Vaak is er tevens bijkomende problematiek (ASS, ernstige motorische stoornis, enz.). Veelal hebben we het over leerlingen met een grote zorgbehoefte. Van de school vergt dit een grote mate van begeleiding en zorg.