De manier waarop de ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd en begeleid heet samen de leerlingenzorg. De Commissie van Begeleiding (CVB) van it Twalûk is hiervoor verantwoordelijk, zolang de leerling op school is. De uitvoering van deze begeleiding is in handen van het z.g. zorgteam. In dit zorgteam hebben de volgende personen zitting: schoolmaatschappelijk werker, gedragswetenschapper, intern begeleider en teamleider.

Per leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit OPP beschrijft de belangrijke punten in de begeleiding en eventuele extra zorg voor het komende jaar. Bovendien geeft het OPP aan waar de leerling naar verwachting na school naartoe zal gaan (uitstromen); naar Dagbesteding of Arbeid.

De leerling maakt gedurende het schooljaar regelmatig een test om te zien of het OPP nog klopt. Dit doen we met behulp van CITO-toetsen voor de speciale leerling, methode gebonden toetsen en observaties. Om de prestaties van de leerlingen goed te volgen wordt een systematisch gevuld en actueel gehouden digitaal leerling dossier gebruikt. Het ontwikkelingsperspectief wordt zo jaarlijks bekeken en zo nodig bijgesteld.

Logopedie

Voor leerlingen die dat nodig hebben is op It Twalûk een logopedist, tevens specialist sensorische informatieverwerking,  aanwezig. Zo nodig wordt logopedische behandeling opgenomen in het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Voor een goede aanpak is samenwerking tussen ouders, logopedist en het schoolteam belangrijk.

Persoonlijke assistentie

In een beperkt aantal gevallen kunnen leerlingen die onder schooltijd extra verzorging nodig hebben worden begeleid door een persoonlijk assistent, te bekostigen op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit kan alleen in overleg met de directie, die de mogelijkheden in de onderwijssituatie beoordeelt.

Jeugdgezondheidszorg

Tijdens de schooljaren verzorgt de GGD drie maal een gezondheidsonderzoek van de leerling: bij de plaatsing, op 10- of 11-jarige leeftijd en als de leerling 12 of 13 is. De onderzoeken richten zich op lichamelijke gezondheid, groei, ontwikkeling, gedrag en leefstijl. Vooraf ontvangen ouders een vragenlijst. Bij de eerste twee onderzoeken worden de ouders ook uitgenodigd en komt onder andere de opvoeding ter sprake.

In geval van vragen of zorgen kunnen ouders, leerlingen of de school (in overleg met de ouders) om een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vragen via 088 – 22 99 444, of rechtstreeks bij de assistente (zie achterin deze gids).

Voor algemene vragen over opvoeding of gezondheid kunt u bellen met de Advieslijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin: 0900 – 2541 254.

Verwijsindex Fryslân

In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren in Fryslân werken veel organisaties, die soms niet van elkaar weten wie er nog meer hulp verleent aan een bepaald kind of gezin. Om deze instanties beter te laten samenwerken is de verwijsindexopgezet. Hulpverleners kunnen de naam- en adresgegevens van de kinderen die ze ondersteunen registreren en zien, of de naam ook door een andere instantie is ingevoerd. In dat geval kunnen ze contact met elkaar opnemen om de aangeboden hulp met elkaar te bespreken. De privacy van het systeem is wettelijk geregeld en de gegevens blijven twee jaar zichtbaar.

Ook de Commissie van Begeleiding van It Twalûk kan besluiten om een leerling te registreren in de verwijsindex. De ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht, een folder over het systeem en uitleg. Meer informatie: www.verwijsindex.tv/ouders.