Een school biedt leerlingen perspectief op ontwikkeling en dat geldt voor alle leerlingen.

In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling. En het laat zien waar de school samen met de leerling naartoe werkt als vervolgonderwijs.

OPP in het speciaal onderwijs

In de Wet kwaliteit (v)so staat dat met de verplichting tot het opstellen van een OPP voor iedere leerling, de verplichting vervalt om voor alle leerlingen een handelingsplan op te stellen. Dat wekt de indruk dat het OPP het vroegere handelingsplan vervangt. Het OPP is echter meer dan dat. Het OPP is doelstellend en gekoppeld aan het curriculum.

Bij het OPP staat voorop dat de school binnen de groep kan differentiëren bij leerlingen voor wie dat nodig is. Dit was geen vanzelfsprekend gegeven bij de uitwerking van individuele handelingsplannen.

De vraag ‘welk perspectief bieden wij deze leerling?’ raakt onmiddellijk aan de vraag ‘wat betekent dat voor de einddoelen en tussendoelen die we moeten halen? Daarbij rekening houdend met de stand van zaken bij de start en de leertijd die we nog hebben met deze leerling.’

Op it Twalûk worden de leerlingen verdeeld inde volgende vier uitstroomperspectieven:

 1. PRO/VSO A (A1)
  Uitstroombestemming: Praktijkonderwijs / VSO leerroute Arbeid. – cognitieve leerling kenmerken: leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E4 (=eind gr. 4), Begrijpend Lezen M4/E4, Rekenen M4, Spelling E4.
  2. VSO B (D3)
  Uitstroombestemming: VSO leerroute Arbeidsmatige dagbesteding – cognitieve leerling kenmerken: beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – Ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen M4 (midden gr. 4), Rekenen E3, Spelling M4.
  3. VSO C (D2)
  Uitstroombestemming: VSO leerroute Activiteitengerichte Dagbesteding – cognitieve leerlingkenmerken: zeer beperkt leerbaar voor schoolse vaardigheden (lezen, rekenen) – ambitie voor schoolse vaardigheden: Technisch Lezen E3 (eind gr. 3), Rekenen M3, Spelling E3.
  4. VSO D (D1)
  Uitstroombestemming: VSO leerroute Belevingsgerichte Dagbesteding – voornamelijk aangewezen op zorg

Zie ook;

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/04/Ontwikkelingsperspectief-in-het-speciaal-onderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.pdf