Huisbezoek

Het voornaamste doel van een huisbezoek is de kennismaking met de omgeving van de leerling. Enerzijds kan de leerling met trots zijn omgeving presenteren en kun je als leerkracht er gedurende het jaar er aan refereren. Anderzijds kan het bezoek de opbouw van een vertrouwensband met ouders stimuleren. Alle leerlingen krijgen een bezoek van de leerkracht en het bezoek vindt in principe voor de kerstvakantie plaats.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief bevat actuele informatie over de gang van zaken op school, feestelijke activiteiten en diverse nieuwtjes. De nieuwsbrief verschijnt tenminste een keer per twee maanden per e-mail. Een papieren versie blijft op aanvraag verkrijgbaar.

Website

De informatie op de website van It Twalûk (www.ittwaluk.nl) wordt regelmatig aangepast. De belangrijkste schooldocumenten zijn er te vinden. U kunt een keuze maken tussen SO en VSO.

Huisbezoek/klassenavond

In het begin van het schooljaar bezoeken de leerkrachten een aantal groepen. Ook vindt dan per groep een klassenavond plaats. De leerkracht maakt als gastheer/vrouw kennis met de ouders. Ouders maken kennis met elkaar. Sommige ouders maken kennis met de school. Naast kennismaking is de avond bedoelt om de verwachtingen over en weer in de groep duidelijk te maken. Verder zijn er tijdens het schooljaar een aantal informatie avonden met diverse onderwerpen. Voor deze bijenkomsten ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

Voortgangsgesprekken

Gesprekken met de ouders/verzorgers over de voortgang van de leerlingen. Deze gesprekken vinden twee maal per schooljaar plaats.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De informatievoorziening aan gescheiden ouders is bij de wet geregeld (art. 377 c). In deze wet staat vermeld dat beide ouders recht hebben op informatie ook als ze niet samen wonen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ouders die wel en ouders die geen ouderlijk gezag over hun kind hebben. Meestal behouden beide ouders na een scheiding het ouderlijk gezag en hebben dus beiden ook recht op informatie over hun kind. Als een ouder niet is belast met het ouderlijk gezag heeft hij alleen recht op informatie als hij daarom verzoekt en het moeten dan concrete vragen over het kind betreffen. In de praktijk betekent dit, dat school de ouder waarbij het kind woont als contactpersoon beschouwt en met hem/haar contact heeft over de dagelijks gang van zaken. Gaat het om meer officiële zaken dan wordt ook de andere ouder die belast is met het ouderlijk gezag. geïnformeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de schoolgids, ouderavonden, contactavonden, schoolresultaten en de bespreking van het handelingsplan, hiervoor ontvangen dus beide ouders een uitnodiging. Dit betekent dat de school de adresgegevens nodig heeft van beide ouders. Als een kind op school komt worden de adresgegevens van beide ouders gevraagd, als hierin veranderingen optreden (ander telefoonnummer, verhuizing etc.) gaat de school er vanuit dat ouders deze veranderingen zelf doorgeven aan de school. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adres gegevens.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om een goed contact op te bouwen met ouders/verzorgers. Wij hopen hierin ook op uw betrokkenheid. U bent van harte welkom op onze school. Op diverse manieren informeren wij u over de gang van zaken op school en rondom de ontwikkelingen van uw kind. Voor een gesprek met de schoolleiding of de leerkracht kan altijd een afspraak gemaakt worden. Leerkrachten zijn voor een kort gesprek of het maken van een afspraak een half uur voor en een uur na schooltijd bereikbaar, telefonisch of rechtstreeks aan te spreken op school.