Het leren op It Twalûk-SO is afgestemd op de leeftijd van de leerling en op zijn individuele mogelijkheden. De leerstof wordt aangeboden op vier niveaus. Deze indeling in niveau sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsprofielen van de leerlingen. Deze niveau-indeling kan per vak verschillend zijn. (zie ook Ontwikkelingsperspectief)
De onder-, midden- en bovenbouw zijn naar leeftijd ingedeeld. De kleuters in de onderbouw krijgen onderwijs met het accent op ‘beleving’. Het gaat om het ontdekken en ervaren van zo veel mogelijk situaties, materialen en onderwerpen.
In de middenbouw maken de leerlingen kennis met de wereld om hen heen. Er wordt gestart met het ontwikkelen van de schoolse vaardigheden lezen, rekenen en taal in de algemeen vormende vakken (AVO).
Lezen, rekenen en taal worden in de bovenbouw toegepast in situaties uit het dagelijks leven. Het aantal vakken wordt groter en er wordt gewerkt aan praktische en sociale vaardigheden.

Leerlijnen

De leerstof van de algemeen vormende vakken is ondergebracht in een ‘doorgaande leerlijn’, zodat het aanbod in de verschillende leerjaren goed op elkaar aansluit. In de vakken rekenen, taal en lezen wordt gewerkt met methodes die voor het Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld. Per schooljaar worden leerplannen per niveau gehanteerd, zodat voor elke individuele leerling is vastgelegd welk aanbod dat jaar wordt gegeven.

Theorie en praktijk

Naast de algemeen vormende vakken is er in het SO erg veel aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling,
sociale vaardigheden en oriëntatie op de maatschappij. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van thema’s en komen de leerlingen in aanraking met verschillende facetten van het dagelijks leven. Praktische oefensituaties worden nagebootst of bezocht.